Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Definities

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De cliënt: de contractspartij van Janus Notarieel Juristen die de opdracht geeft.
b. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub c. en d. bedoeld, die Janus Notarieel Juristen voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
c. Verschotten: de kosten die Janus Notarieel Juristen in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
d. Reiskosten: de vergoeding voor de in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.
e. Janus Notarieel Juristen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsregisternummer 17214520.

Algemeen

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Janus Notarieel Juristen en cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanvaarding van de opdracht

Artikel 3. Wanneer een cliënt aan Janus Notarieel Juristen een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en Janus Notarieel Juristen pas tot stand nadat Janus Notarieel Juristen deze heeft aanvaard. Janus Notarieel Juristen sluit de werking uit van artikel 7:404

Burgerlijk Wetboek en sluit tevens de werking uit van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Uitvoering van de opdracht

Artikel 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard als inspanningsverbintenis voor Janus Notarieel Juristen, die dan ook  verplicht is zich in te spannen om met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid de opdracht uit te voeren.

Derden

Artikel 5. Cliënt machtigt Janus Notarieel Juristen om bij de uitvoering van opdrachten, namens en voor rekening van cliënt, derden in te schakelen. Janus Notarieel Juristen zal bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, maar niet in overleg treden met cliënt.

Artikel 6. Janus Notarieel Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van bedoelde derden te aanvaarden.

Artikel 7. Cliënt vrijwaart Janus Notarieel Juristen tegen alle aanspraken van de door Janus Notarieel Juristen ingeschakelde derden en andere derden, de door Janus Notarieel Juristen in verband daarmee te maken kosten (waaronder de daaraan door Janus Notarieel Juristen en bestede uren maal tarief) inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door cliënt verleende opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Janus Notarieel Juristen.

Informatie

Artikel 8. Cliënt verplicht zich alle feiten en omstandigheden te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Janus Notarieel Juristen verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 9. Wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Janus Notarieel Juristen eerst van kracht zijn nadat Janus Notarieel Juristen daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Cliënt verplicht zich iedere vorenbedoelde wijziging per ommegaande schriftelijk aan Janus Notarieel Juristen te berichten.

Elektronische communicatiemiddelen

Artikel 10. Wanneer tussen de cliënt en Janus Notarieel Juristen gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan draagt cliënt het risico van overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht, en wordt een bericht eerst geacht Janus Notarieel Juristen te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens cliënt de diensten namens Janus Notarieel Juristen verricht, van dat bericht kennis heeft genomen. Cliënt is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Janus Notarieel Juristen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het geval door middel van ongeoorloofde middelen derden in het bezit komen van correspondentie tussen Janus Notarieel Juristen en de cliënt.

Honorarium

Artikel 11. Het door Janus Notarieel Juristen aan cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Janus Notarieel Juristen voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven in euro's. Het honorarium is exclusief btw. Separaat zullen forfaitaire bedragen voor de verschotten in rekening worden gebracht.

Declaraties

Artikel 12. Voor de betaling van de declaraties van Janus Notarieel Juristen geldt een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum als op de declaratie vermeld. Binnen deze termijn moet het op de declaratie aangegeven bedrag in dezelfde valuta als op de declaratie staat aangegeven en zonder dat daarop kosten van overmaking, soortgelijke kosten of enig ander bedrag in mindering wordt gebracht en zonder dat daarmee enige vordering wordt verrekend, door Janus Notarieel Juristen zijn ontvangen. Voor rekening van de cliënt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen 15% van het te innen bedrag met een minimum van één honderd euro, met voorbehoud van alle rechten van Janus Notarieel Juristen om alle daadwerkelijk gemaakte kosten, en dus ook het surplus van 15% van het te innen bedrag, vergoed te krijgen.

Artikel 13. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Janus Notarieel Juristen naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder het vorige artikel, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Janus Notarieel Juristen is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Janus Notarieel Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

Aansprakelijkheid

Artikel 14. Iedere aansprakelijkheid van Janus Notarieel Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van Janus Notarieel Juristen daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Janus Notarieel Juristen komt. Desgevraagd worden over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

Artikel 15. Indien en voor zover -om welke reden ook- geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die samenhangt met door Janus Notarieel Juristen verrichte werkzaamheden (nalaten daaronder begrepen), beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door cliënt aan Janus Notarieel Juristen is betaald.

Artikel 16. Alle aanspraken (vorderingsrechten, andere rechten, bevoegdheden, uit welken hoofde ook) jegens Janus Notarieel Juristen vervallen in ieder geval indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Janus Notarieel Juristen binnen één (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van gemelde aanspraken.

Artikel 17. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Janus Notarieel Juristen (ten onrechte) een opdracht heeft geweigerd en daardoor schade is voortgevloeid, welke een rechtstreeks gevolg is van de handeling(en) van Janus Notarieel Juristen.

Artikel 18. Bij het inschakelen van derden zal Janus Notarieel Juristen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Janus Notarieel Juristen is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart Janus Notarieel Juristen voor aanspraken (van derden) wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden tengevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan Janus Notarieel Juristen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Opzegging

Artikel 19. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Janus Notarieel Juristen heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend. Het op het moment van eindigen van de opdracht door de cliënt verschuldigde honorarium dient door de cliënt op factuurbasis overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 te worden voldaan.

Diversen

Artikel 20. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Janus Notarieel Juristen teneinde het dossier uit het archief te lichten, steeds ter beschikking van de cliënt. Artikel 21. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die in of buiten loondienst voor Janus Notarieel Juristen werkzaam zijn of waren.

Artikel 22. De rechtsverhouding tussen Janus Notarieel Juristen en cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van Janus Notarieel Juristen om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.