Privacy

Privacyverklaring
Janus Notarieel Juristen

Janus Notarieel Juristen verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Lidy van Luttikhuizen, medewerkster van Janus Notarieel Juristen
Contactgegevens:
e-mail: l.vanluttikhuizen@janusnotarieeljuristen.nl
telefoon: 040-7601660

Het gebruik van persoonsgegevens

Janus Notarieel Juristen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, e-mail, telefoon, WhatsApp, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Janus Notarieel Juristen persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.
Janus Notarieel Juristen verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer (alleen indien sprake is van een wettelijke verplichting);
 • Pasfoto (alleen indien sprake is van een wettelijke verplichting);
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende testament, huwelijkse voorwaarden, aangifte inkomstenbelasting en overige financiële gegevens;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie;
 • IP-adres.
   

Doeleinden

Janus Notarieel Juristen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, waaronder een goede en efficiënte dienstverlening op het terrein waarop Janus Notarieel Juristen actief is;
 • Voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
 • Ter nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. identificatie in het kader van de Wwft;
 • De verbetering van de dienstverlening
   

Verstrekking aan derden

Janus Notarieel Juristen zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden of tenzij Janus Notarieel Juristen op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Janus Notarieel Juristen beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Bewaartermijn

Janus Notarieel Juristen zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Daarnaast gelden wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht waaraan Janus Notarieel Juristen zich dient te houden.

Uw rechten

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: l.vanluttikhuizen@janusnotarieeljuristen.nl U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. Janus Notarieel Juristen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.